Vrije advocaatkeuze

Europa heeft de sluis voor de vrije advocaatkeuze steeds verder opengezet

In deze blog gaan wij kort in op de vrije advocaatkeuze.

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof een nadere uitleg gegeven aan een eerder arrest uit 2013. Het ging in casu om twee zaken die door Nederlandse verzekerden met een rechtsbijstandsverzekering waren aangespannen.

Case 1

In zaak 1 wilde DAS de advocaatkosten niet vergoeden die de verzekerde had gemaakt bij een ontslagprocedure bij het UWV. DAS beweerde dat het om een procedure bij een overheidsorgaan ging en dientengevolge werden de gemaakte kosten niet gedekt.

Case 2

In zaak 2 werden de externe advocatenkosten niet gedekt door Achmea Rechtsbijstand. Hier ging het wederom om een procedure van een verzekerde die zich had laten bijstaan door een advocaat in een administratieve bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. De verzekerden beriepen zich op een arrest van het Europese Hof uit 2013 dat bepaalde dat zij gebruik mochten maken van de vrije advocatenkeuze. Het Europese Hof besliste recent dat ook de procedures bij het UWV en bestuursrechtelijke bezwaarprocedures onder de vrije advocatenkeuze vallen.

De kosten van de jurist

Wij merken wel op dat de rechtsverzekeraars hun polisvoorwaarden hebben aangepast. Maar het staat verzekerden vrij om te kiezen voor een jurist of advocaat die de procedure namens hen kan voeren. De kosten van de jurist of advocaat dienen door de verzekeraar vergoed te worden en mogen niet voor rekening van de verzekerden komen. Ook mogen er geen beperkingen gesteld worden aan het uurtarief van een jurist of advocaat. Er wordt door de verzekeraar wel een totaal kostenmaximum per zaak gehanteerd.

Geschillenregeling

Let op! Indien er een punt van discussie ontstaat tussen verzekeraar en verzekerde over het moment waarop de procedure gevoerd moet worden dan kan er door de verzekerde een beroep worden gedaan op de geschillenregeling. Dit is een wettelijk vastgelegde regeling.

Voor arbeidsrechtelijke kwesties en overige juridische conflicten waarvoor u verzekerd bent, kunt u dus ook bij ons terecht! Indien u een geschil wilt voorleggen aan ons en u heeft een rechtsbijstandsverzekering dan dient u het polisblad en polisvoorwaarden van uw verzekering met uw verzoek mee te zenden. Komt u er zelf niet uit en heeft u juridische begeleiding nodig neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

vrije advocaatkeuze

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.